Die Sänger

Elke Sarah Jutta Anke Jürgen
Elke - Sopran Sarah - Sopran Jutta - Alt Anke - Alt/Tenor

Jürgen - Bass

Tina Dagmar Tina Thomas Frieder
Tina - Sopran Dagmar - Sopran/Alt Tina - Alt/Tenor

Thomas - Tenor Frieder - Bass

Vera Kerstin
Claus Berndbild Bernd
Vera - Sopran Kerstin - Alt
Claus - Tenor Bernd - Tenor Bernd - Bass


Martina - Sopran